Skip รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่

  การสื่อสารและการนำเสนอ  is 2 ม.2
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  การสื่อสารและการนำเสนอ  is 2 ม.2
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  วิชา การสื่อสารและการนำเสนอ  is 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  วิชา การสืบค้นสารสนเทศ  ง30250  ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.2
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2, 1/3 (แบบบูรณาการ)

  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558